Δημοσιευμένα Οικονομικά Αποτελέσματα

30/09/2016
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016
13/12/2017
Οικονομικές Καταστάσεις 2016 ECN Malta Holdings LTD
13/12/2017
Οικονομικές Καταστάσεις 2016 ZATRIX HOLDINGS LTD
28/04/2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016