Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

31.12.2014

 

31.12.2015

 

31.12.2016

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

2.890.083

 

2.888.258

 

2.788.713

 

 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

1.067.179

 

328.271

 

3

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

120.963

 

67.624

 

30.221

 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

29.473.203

 

29.257.813

 

29.051.542

 

 

Υπεραξία Επιχειρήσεως

4.091.517

 

4.091.517

 

4.091.517

 

 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία

4.026.893

 

4.803.315

 

3.206.686

 

 

 

41.669.838

 

41.436.799

 

39.168.681

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-0,56%

 

-5,47%

 

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

  

 

 

Αποθέματα

26.140

 

25.046

 

5.988

 

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

3.596.738

 

2.776.125

 

2.631.548

 

 

Προκαταβολές

1.926.958

 

2.485.852

 2.850.251

 

 

Διαθέσιμα προς Πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

0

 

 

0

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

3.675.636

 

454.358

 

1.388.935

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

121.925

 

779.758

 

464.854

 

 

 

9.347.397

 

6.521.140

 

7.341.576

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-30,24%

 

 12,58%

 

 

 

Σύνολο ενεργητικού

51.017.235

 

48.281.923

 

46.510.257

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-5,36%

 

-3,67%

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

  

 

 

Μετόχων της μητρικής:

 

 

 

  

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

36.404.570

 

36.404.570

 

36.404.570

 

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

11.916.736

 

11.916.736

 

11.916.736

 

 

Ίδιες Μετοχές

-2.126.551

 

-2.126.551

 

-2.126.551

 

 

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

 

 

0

 

 

Λοιπά αποθεματικά

10.240.990

 

11.195.167

 

12.539.970

 

 

Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού

26.019

 

20.256

 

8.653

 

 

Κέρδη (ζημιές) εις νέον

-10.855.959

 

-15.835.008

 

-20.889.970

 

 

 

45.605.806

 

41.575.270

 

37.853.409

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας:

500.967

 

730.101 

1.065.885

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

46.106.772

 

42.305.371

 

38.919.293

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-8,24%

 

-8,00%

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

  

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

  

 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

1.371.816

 

1.291.187

 

1.212.776

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

0

 

0

 

56.802

 

 

Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία

22.640

 

18.894

 

21.381

 

 

Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων

0

 

 

0

 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0

 

0

 

0

 

 

 

1.394.456

 

1.311.081

 

1.290.959

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-5,15%

 

-1,53%

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

  

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

3.173.075

 

4.450.483

 

5.692.309

 

 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

0

 

0

 

0

 

 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

8.317

 

0

 

0

 

 

Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων

74.614

 

78.049

 

79.426

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

260.000

 

136.939

 

528.270

 

 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

0

 

0

 

0

 

 

 

3.516.006

 

4.665.470

 

6.300.005

 

 

 Μεταβολή (%)

 

1,16%

 

35,03

 

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

4.910.462

 

5.957.657

 

7.590.964

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-0,71%

 

27,42%

 

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

51.017.235

 

48.281.922

 

46.510.257

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-3,09%

 

-3,67%