Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

31.12.2013

 

31.12.2014

 

31.12.2015

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

1..843.908

 

2.890.083

 

2.888.258

 

 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

3.453.969

 

1.067.179

 

328.271

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

8.346

 

120.963

 

67.624

 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

29.684.016

 

29.473.203

 

29.257.813

 

 

Υπεραξία Επιχειρήσεως

4.091.517

 

4.091.517

 

4.091.517

 

 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία

3.875.789

 

4.026.893

 

4.803.315

 

 

 

42.975.545

 

41.669.838

 

41.436.799

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-3,00%

 

-0,56%

 

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

  

 

 

Αποθέματα

0

 

26.140

 

25.046

 

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

6.021.765

 

3.596.738

 

2.776.125

 

 

Προκαταβολές

1.235.165

 

1.926.958

 2.485.852

 

 

Διαθέσιμα προς Πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

0

 

 

0

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2.367.693

 

3.675.636

 

454.358

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί

62.967

 

121.925

 

779.758

 

 

 

9.687.591

 

9.347.397

 

6.521.140

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-3,51%

 

-30,24%

 

 

 

Σύνολο ενεργητικού

52.645.136

 

51.017.235

 

48.281.923

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-3,09%

 

-5,36%

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

  

 

 

Μετόχων της μητρικής:

 

 

 

  

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

36.404.570

 

36.404.570

 

36.404.570

 

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

11.916.736

 

11.916.736

 

11.916.736

 

 

Ίδιες Μετοχές

-2.126.551

 

-2.126.551

 

-2.126.551

 

 

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

 

 

0

 

 

Λοιπά αποθεματικά

3.767.734

 

10.240.990

 

11.195.167

 

 

Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού

21.079

 

26.019

 

20.356

 

 

Κέρδη (ζημιές) εις νέον

-2.763.843

 

-10.855.959

 

-15.835.008

 

 

 

47.219.724

 

45.605.806

 

41.575.270

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας:

479.688

 

500.967 

730.101

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

47.699.412

 

46.106.772

 

42.305.371

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-3,34%

 

-8,24%

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

  

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

  

 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

1.446.023

 

1.371.816

 

1.292.187

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

4.810

 

0

 

0

 

 

Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία

19.323

 

22.640

 

18.894

 

 

Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων

0

 

 

0

 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0

 

0

 

0

 

 

 

1.470.156

 

1.394.456

 

1.311.081

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-5,15%

 

-5,98%

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

  

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

2.809.342

 

3.173.075

 

4.450.483

 

 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

0

 

0

 

0

 

 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

66.176

 

8.317

 

0

 

 

Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων

74.215

 

74.614

 

78.049

 

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

525.834

 

260.000

 

136.939

 

 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

0

 

0

 

0

 

 

 

3.475.568

 

3.516.006

 

4.665.470

 

 

 Μεταβολή (%)

 

1,16%

 

32,69%

 

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

4.945.724

 

4.910.462

 

5.957.657

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-0,71%

 

21,33%

 

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

52.645.136

 

51.017.235

 

48.281.922

 

 

 Μεταβολή (%)

 

-3,09%

 

-5,36%