Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

2015

2016

 

 

   

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

 

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

-2.759.048

-2.843.007

 

Κέρδος από πώληση παγίων

0

0

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

 

 

 

Αποσβέσεις

396.135

409.662

 

Προβλέψεις

63.307

3.379

 

Συναλλαγματικές διαφορές

-33.515

-75.071

 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

-212.990

-645.596

 

 

-2.546.112

-3.176.647

 

Χρεωστικοί / (Πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα / (έσοδα)

32.562

13.639

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

 

 

 

Μείωση / αύξηση αποθεμάτων

1.094

19.058

 

Μείωση / αύξηση απαιτήσεων

2.286.434

-448.742

 

Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

1.264.806

3.944.569

 

 

 

 

 

Μείον:

 

 

 

(Χρεωστικοί) / Πιστωτικοί τόκοι και συναφή (έξοδα) / έσοδα καταβεβλημένα

-32.629

-36.024

 

Καταβεβλημένοι φόροι

-906.656

-937.804

 

 2.645.611

2.554.696

 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

99.500

-621.951

 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

-1.106.297

0

 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

2.500

477.314

 

Εισπράξεις από πώληση χρεογράφων

100.000

1.160.440

 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

-506.355

-76.167

 

Πώληση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων

0

1.080.637

 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών

1.457.805

0

 

Δάνεια που δίδονται σε τρίτους

-1.346.809

553.239

 

Αγορά άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων

-1.324.238

-1.400.501

 

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-2.723.393

1.794.961

 

 

 

 

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

0

 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

0

0

 

Εξοφλήσεις δανείων

-8.317

0

 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

-76.194

-78.034

 

Μερίσματα πληρωθέντα 

-512.873

-160.400

 

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-597.384

-238.434

 

 

 

 

 

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

-3.221.278

934.576

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

3.675.636

454.358

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

454.358

1.388.935